Dienaskārtībā jautājums par zemes iegādi

Dienaskārtībā jautājums par zemes iegādi

Talsu novada domes deputāti pieņēmuši lēmumu uzsākt zemes vienības un inženierbūves ar nosaukumu “Sporta laukums” Talsos, Lielajā ielā 22, iegādi.

Jautājums pašvaldības dienaskārtībā parādījās, jo 2021. gada 13. jūlijā saņemts nekustamā īpašuma Lielajā ielā 22, kopīpašnieku pilnvarotās personas iesniegums ar piedāvājumu vietvarai iegādāties šo nekustamo īpašumu. Tas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2,3470 hektāri un būvēm ar nosaukumu “Veikals — bibliotēka” un inženierbūves ar nosaukumu “Sporta laukums”. Uz minētās zemes vienības atrodas arī ēka, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas uz pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Talsu namsaimnieks” vārda.

Pašvaldībā līdz šim bija noslēgts līgums, ar kuru tā nomā daļu no zemes vienības Talsu traģēdijas upuru piemiņas vietai, asfaltētu laukumu 1682 m 2 platībā un tam pieguļošu zemes vienību 749 m2 platībā skeitparka uzturēšanai. Zemes nomas līgums noslēgts arī starp Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Talsu namsaimnieks” par zemes vienības daļu namīpašuma Ezera laukumā 2 Talsos uzturēšanai, liecina lēmumprojekta skaidrojošajā daļā iekļautā informācija. Pašlaik ik gadu pašvaldība par piemiņas vietas zemes nomu maksā 195,88 eiro, skeitparka zemes nomas maksa — 813,92 eiro gadā, bet zemes vienības, kur atrodas “Talsu namsaimnieks” ēka, — 452,80 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Ņemot vērā, ka pašvaldībai un kapitālsabiedrībai, ilgstoši nomājot zemi, tas nav finansiāli izdevīgi, kā arī, lai kvalitatīvi uzturētu jau minētās vietas, sakārtotu zaļo zonu — apgaismotu un ierīkotu gājēju celiņus ar soliņiem un citiem labiekārtojuma elementiem, pašvaldība ir veikusi sarunu procedūru ar nekustamā īpašuma kopīpašnieku pilnvaroto personu par nekustamā īpašuma Lielajā ielā 22, Talsos daļas un būves — sporta laukums iegādi, reizē norādot, ka pašvaldība autonomo funkciju izpildei nav nepieciešams būvju īpašuma — “Veikals — bibliotēka”. Sēdē deputāti šo ieceri atbalstīja un deva uzdevumu pašvaldības izpildvarai līdz 31. martam sagatavot un iesniegt Talsu novada domei lēmumprojektu par šīs zemes vienības daļas un inženierbūves iegādi pašvaldības īpašumā.

Lai to izdarītu, nepieciešams veikt vairākus darbus: ņemot vērā, ka kopīpašnieku pilnvarotās personas iesniegtais nekustamā īpašuma tirgus vērtējums ietver visu zemes vienības kopplatību 2,3470 ha un būvju īpašumu “Veikalu — bibliotēku”, nepieciešams noteikt jaunu nekustamā īpašuma tirgus vērtību atbilstoši iegādes zemes vienības platībai un būvju īpašumam “Sporta laukums”. Lai veiktu šo zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma, jāizstrādā zemes ierīcības projekts, kā arī jāveic izmaiņu reģistrēšanu Zemesgrāmatā.

Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aldis Pinkens “Talsu Vēstīm” teic, ka, ņemot vērā, ka uz Talsu novada 2022. gada budžeta apstiprināšanas brīdi nekustamā īpašuma tirgus vērtība bija zināma tikai aptuveni, kā arī pārrunas ar īpašniekiem ir pašā sākuma stadijā, budžetā finansējums šī zemes gabala iegādei nav budžetā iezīmēts. “Šobrīd ir pieejams tikai vērtējums visam īpašumam kopumā, ietverot arī būvju īpašumu “Veikalu — bibliotēku”, kas nesniedz patiesu priekšstatu par pašvaldībai nepieciešamā īpašuma daļas vērtību. Veiksmīgas situācijas attīstības gadījumā domei būs jāpieņem atsevišķs lēmums par īpašuma iegādi, vienlaikus, protams, paredzot arī finansējuma avotu,” saka domes pārstāvis.