Izmanto iespēju ietekmēt nākotni – piesakies dalībai iedzīvotāju padomēs!

Izmanto iespēju ietekmēt nākotni – piesakies dalībai iedzīvotāju padomēs!

Talsu novada pašvaldība informē, ka uzsākts iedzīvotāju padomju veidošanas process atbilstoši Pašvaldību likumam un saistošo noteikumu grozījumiem „Iedzīvotāju padomju nolikums”, kas apstiprināti 30. maija domes sēdē. Talsu novada pašvaldība no 1. jūlija līdz 1. augustam izsludina pieteikšanos iedzīvotāju padomes locekļu amatiem.

Nolikums paredz iedzīvotāju padomes veidot katrā Talsu novada pilsētas un pagasta teritorijā. Kopumā paredzēts izveidot 22 padomes. Par kandidātu padomes locekļa amatam sevi var izvirzīt paši iedzīvotāji.

Padomes locekļa kandidāta pieteikums iesniedzams no 1. jūlija līdz 1. augustam. Pieteikumu iesniegšana norisināsies gan klātienē pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos un pilsētu un pagastu pārvaldēs, gan elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi padomes@talsi.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (sūtot adresēt – „Iedzīvotāju padomes kandidāta pieteikums”).

Kandidātu pieteikumus apkopos un pārbaudīs pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija. Padomes locekļu kandidātu saraksti tiks publicēti oficiālajā tīmekļa vietnē, pašvaldības informatīvajā izdevumā un administrētajos sociālo tīklu kontos. Situācijās, kurās kādā padomē būs pieteicies nepietiekams kandidātu skaits (katrā iedzīvotāju padomē padomes locekļu skaits iespējams proporcionāli iedzīvotāju skaitam no 5 līdz 9 personām), tiks izsludināta atkārtota pieteikšanās. Pēc datu apkopošanas pašvaldība organizēs balsošanu par padomes kandidātiem. Saskaņā ar nolikumu padomes vēlēšanas ir rīkojamas ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Padomes locekļu kandidātu saraksta publiskošanas.

Ir svarīgi, lai padomēs darbotos dažādu jomu, vecuma, interešu pārstāvji, tādēļ pieteikties aicināts ikviens, kurš gatavs līdzdarboties, lai veicinātu novada attīstību dažādās jomās.

Balsošana par iedzīvotāju padomes locekļiem norisināsies vienu nedēļu. Iedzīvotāji savu viedokli varēs paust gan klātienē pilsētu un pagastu teritorijās (vienā nedēļā pirmdien, trešdien un ceturtdien no 9.30 līdz 17.00, otrdien no 9.30 līdz 18.00), gan elektroniski (no tās pašas nedēļas pirmdienas līdz svētdienai 24.00), nosūtot uz noteiktu e-pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu parakstītu vēlēšanu zīmi. Jāņem vērā, ka katrs iedzīvotājs varēs balsot vienu reizi un balsojums ir derīgs, ja atzīme ir izdarīta tikai vienam kandidātam.

Padomi ir tiesīgas vēlēt fiziskās personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu un ir Latvijas vai Eiropas Savienības pilsoņi, kuri ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā. Līdztekus iedzīvotāju padomi ievēlē padomes darbības teritorijas iedzīvotājs, kura deklarētā dzīvesvieta vai deklarētā papildu adrese reģistrēta padomes darbības teritorijā vai tam padomes darbības teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā personiski reģistrēts nekustamais īpašums. Pēc balsošanas noslēgšanās rezultātus apkopos attiecīgā pagasta vai pilsētas pārvalde vai teritoriālā iedalījuma vienību apvienības pārvalde.

Par iedzīvotāju padomes locekli var būt 16 gadu vecumu sasniedzis Latvijas vai Eiropas Savienības pilsonis, kurš ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā, ir deklarēts padomes darbības teritorijā vai tur pieder nekustamais īpašums. Par padomes locekli nevar būt domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieki, kā arī vēlēšanu rīkotāja amatpersonas (darbinieki), kas tieši piedalās attiecīgās padomes vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā.

Ir svarīgi, lai padomēs darbotos dažādu jomu, vecuma, interešu pārstāvji, tādēļ pieteikties aicināts ikviens, kurš gatavs līdzdarboties, lai veicinātu novada attīstību dažādās jomās, informē Talsu novada pašvaldība.