Mednieku klubs «Dedziņi» uzsāk projekta īstenošanu

Mednieku klubs «Dedziņi» uzsāk projekta īstenošanu

Mednieku klubs «Dedziņi», izmantojot ES finansējumu, uzsākuši projekta Nr. 22-08-AL17-A019.2203-000005 «Mednieku kluba «Dedziņi» mednieku mājas pārbūve» īstenošanu

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» no 2022. gada 11. marta līdz 2022. gada 11. aprīlim izsludināja atklātu konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 12. kārtai Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020.gadam apakšpasākuma 19.2. «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātēs: 19.2.1. «Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas» un 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas».

Uz šo  konkursu pieteicās Mednieku klubs «Dedziņi», cerot iegūt finansējumu, lai varētu pārbūvēt savu mednieku māju, nodrošinot ilgtspējīgu mednieku kluba «Dedziņi» attīstību, nodrošinot mednieku māju atbilstoši sabiedrības un aktīvās atpūtas prasībām, kas uzlabo pakalpojuma pieejamību un kvalitāti. Pilnveidot un dažādot mednieku brīvā laika pavadīšanai atbilstošu vidi, paaugstinot iespējas sociālās atstumtības riska grupām iekļauties mednieku sabiedrībā. Piedāvāt jauniešiem vizuāli pievilcīgu un veselībai drošu vidi, atbilstoši jauniešu pieprasījumam.

Projektā tiek mainīts jumta segums — esošais jumta segums ir azbesta šīferis. Azbesta šīferis tiek uzskatīts par veselībai kaitīgu materiālu. To plānots aizstāt ar bezazbesta šīferi, tādā veidā nodrošinot mednieku kluba dalībnieku un jauniešu drošību. Papildus tiks pārmūrēti skursteņu gali un apmests skurstenis zem jumta daļas, nomainīti ēkas divi logi un ārdurvis, kā arī tiks izbūvēta terase pie ēkas.

Biedrība «Mednieku klubs «Dedziņi» ir Talsu novadā dzīvojošu mednieku apvienojošs mednieku klubs. Mednieku klubs ir ar ilglaicīgām medību tradīcijām, kas aizsākušās jau pagājušā gadsimta 50. gados, kad klubs bija t.s. «melioratoru» mednieku klubs (tajā pārsvarā medīja mednieki, kuru pamatnodarbošanās bija meliorācijas darbu veikšana). Lai arī mednieku klubs formāli tika reģistrēts jau 2001. gada 31. jūlijā, tomēr biedrības statusu klubs ieguva pēc tā reģistrācijas Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005. gada 19. maijā. Klubā ir mednieki ar vairāk nekā 50 gadu pieredzi medniecībā. Visu šo gadu laikā mednieku māja ar tās teritoriju tika labiekārtota par mednieku kluba dalībnieku līdzekļiem.

Kluba viens no būtiskākajiem medniecības principiem ir medību resursu ilgtspējīga apsaimniekošana — medījamo dzīvnieku populācijas un apdzīvotās vides un ar to saistīto dabas resursu apsaimniekošana tādā veidā, lai saglabātu medību resursu bioloģisko daudzveidību un atjaunošanās spēju, nodrošinot medību resursus nākamajām paaudzēm, kā arī veicinātu medījamo dzīvnieku aizsardzību, ņemot vērā saimnieciskās, sociālās un vides intereses un neapdraudot dabas aizsardzības pasākumu īstenošanu medījamo dzīvnieku sugu izplatības teritorijā. Klubs ir iesaistījies medību saimniecības veidošanā, kas šodien ir neizslēdzama sadarbība ar Valsts meža dienestu, apkaimes mednieku formējumiem un arī ar apkārtnes zemju īpašniekiem, kurā ietilpst gan meža zvēru postījumu mazināšana, gan bebru aizsprostu likvidēšana un grūtajās ziemās meža zvēru piebarošana, lai palīdzētu dzīvniekiem izdzīvot. Klubs ir uzsācis izlases veida — selektīvu medību virzienu, kas nodrošina staltbriežu un stirnu populācijas izkopšanu, no aprites izņemot vājākos dzīvniekus, lai nākotnē izveidotos kvalitatīvas šo sugu populācijas. Lai popularizētu medniecības nozari, 2020. gadā klubs organizēja medību trofeju izstādi «Ziemeļkurzeme 2020» Talsu novada Nurmuižā, kurā tika izstādītas vairāk nekā 200 dažādas medību trofejas (90% no visām trofejām ieguvušas bronzas, sudraba vai zelta medaļas), savukārt 2018. un 2019. gadā klubs organizēja vietēja mēroga medību trofeju izstādi Talsu novadā, Pastendē.

Atbilstoši Eiropas zaļajam kursam — Mednieku kluba «Dedziņi» vēlme ir uzlabot mednieku mājas energoefektivitāti, uzlabojot esošās apkures sistēmas efektivitāti (pārmūrējot skursteņa galus), nomainīt divus logus un ārdurvis, tādā veidā samazinot izmešu daudzumu, lai mednieku kluba darbība kļūtu draudzīgāka videi, atbilstoši jauniešu pieprasījumam. Papildus nepieciešams pārmūrēt skursteņa galus un apmest skursteņa daļu zem jumta segumu, jo to saistošā viela ir sadrupusi, kas rada paaugstinātu ugunsbīstamību ēkā.

Kopējās projekta izmaksas –— 21 088,92 EUR, no kurām 17969,60 EUR ir ELFLA finansējums, 1 996,62 EUR Talsu novada pašvaldības finansējumus un atlikusī daļa — mednieku kluba līdzekļi.