Par zāles pļaušanas kārtību

Par zāles pļaušanas kārtību

«Talsu Vēstu» redakcijā vērsās Rojas pagasta iedzīvotājs, kurš vēlējās noskaidrot, kāda ir zāles pļaušanas kārtība, noteikumi, kas jāņem vērā. It īpaši — ja blakus privātīpašumam ir pašvaldības īpašums.

Rojas pagasta pārvaldes vadītāja Santa Krūmiņa skaidro, ka, balstoties uz Talsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem par publiskā lietošanā esošu teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu Talsu novadā, nekustamā īpašuma īpašniekam vai faktiskajam valdītājam piegulošajā teritorijā (līdz 1,5 metru platā joslā no nekustamā īpašuma robežas) ir pienākums sakopt ne tikai savu īpašumu, bet arī šo 1,5 metru plato joslu, kas pieguļ nekustamajam īpašumam. Turklāt tas attiecas ne tikai uz zāles pļaušanu, kas interesēja Rojas iedzīvotāju, bet noteikumos norādīts, ka nepieciešams uzturēt, piemēram, arī apstādījumus, savākt atkritumus, tai skaitā bioloģiski noārdāmos — nokritušās lapas un zarus, nepieļaujot šo atkritumu uzkrāšanos un pārvietošanos uz blakus esošo teritoriju un nepievilcīgas ainavas veidošanos, kā arī apzāģēt krūmu, dzīvžogu un koku zarus gar ietvēm un brauktuvēm, ja tie traucē pārvietoties gājējiem un transportlīdzekļiem.

Par zālienu norādīts, ka pilsētās, kā arī ciemu teritorijās, zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus; pārējo kopjamo zemesgabalu teritorijās zemes apsaimniekošanas pasākumi veicami, lai nepieļautu kūlas veidošanos. Lapu savākšana un zāliena pļaušana nav jāveic zemesgabalu piegulošajās teritorijās, kuru izmantošanas veids ir lauksaimniecības, meža, krūmāju, purvu un ūdens objektu zemes.

Katra pārvalde zāles pļaušanu organizē pati. Rojas pagastā par to rūpējas uzņēmums SIA «Rojas DzKU» — pārvalde viņiem deleģē veicamos darbus.