Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja parka «Valpene» būvniecība Talsu novada Dundagas un Īves pagastos.

Ierosinātāja: SIA «Valpene wind», reģistrācijas numurs 50103851451, juridiskā adrese: Malduguņu iela 2, Mārupe, Mārupes novads, LV – 2167.

Paredzētās darbības vieta: plānoto vēja parku ir paredzēts izbūvēt Talsu novada Dundagas un Īves pagastu teritorijā (informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem, kā arī īpašumiem, uz kuriem ir plānota staciju būvniecība, ir pieejama ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā).

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 9. jūlija lēmums Nr. 5-02/15.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment», reģistrācijas numurs 40003374818, juridiskā adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010.

Informācija par ziņojuma sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2024. gada 12. februāra līdz 12. martam. Sagatavotais ziņojums, sākot ar 2024. gada 12. februāri, būs pieejams:

  • Talsu novada pašvaldībā (adrese: Kareivju iela 7, Talsi) darba laikā;
  • Dundagas pagasta pārvaldē (adrese: Pils iela 5, Dundaga) darba laikā;
  • Īves pagasta pārvaldē (adrese: «Pils», Tiņģere, Īves pagasts) darba laikā;
  • SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment» tīmekļa vietnes environment.lv sadaļā «Aktualitātes».

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi: Klātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies 2024. gada 28. februārī plkst. 17:30, Dundagas pils Ceremoniju zālē (adrese: Pils iela 14, Dundaga). Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei, Jums būs iespēja noklausīties prezentācijas ierakstu un iepazīties ar sagatavoto protokolu, kas pēc sanāksmes tiks publicēti tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos, līdz 2024. gada 12. martam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi valpene@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Iedzīvotāju aptauja: Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par paredzēto darbību, aicinām līdz 2024. gada 12. martam piedalīties aptaujā. Aptaujas anketa ir pieejama tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā  «Aktualitātes».

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana: Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 2024. gada 12. martam aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).

 

 

.gov.lv).