Uz kā rēķina ietaupīs? 2024. gada Talsu novada budžets

Uz kā rēķina ietaupīs? 2024. gada Talsu novada budžets

Vakar notika apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde. Tajā tika spriests par pašvaldības budžeta sabalansēšanu, kas liek ieviest stingrus taupības pasākumus. Zināms, ka pašvaldības nodaļām, iestādēm un struktūrvienībām lūgts krasi samazināt savus budžetus un par to jau tiek celta trauksme. 

Sākotnējais budžeta izdevumu pārsniegums, ja tiktu akceptētas visas nodaļu, iestāžu un struktūrvienību vēlmes, pār ieņēmumiem bija 17 651 652 eiro, pēc pirmā samazinājuma tas bija 14 521 977 eiro apmērā, bet pēc otrā samazinājuma, iesaistot visus nodaļu, iestāžu un struktūrvienību vadītājus: 8 150 755 eiro.

Patlaban Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumi noteikti 62 704 944 eiro, bet izdevumi – 71 937 683 eiro apmērā.

Lai novērstu Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžeta deficītu un to sabalansētu, saskaņā ar Finanšu ministrijas noteikto, ir izstrādāts rīcības plāns, kurā definēti pasākumi, koordinētas darbības un uzdevumi, skaidro pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko.

Samazinās atalgojumu un amatu vietu skaitu

Lai samazinātu atlīdzības izdevumus, plānots pieņemt grozījumus Pašvaldības administrācijas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikumos. No 1. maija ikvienam pašvaldības administrācijas darbiniekam, kam noteikta mēnešalgas grupa no 7 un uz augšu, paredzēts samazināt atalgojums par 10%. Paredzēts pārskatīt darbinieku amata algu grupas no 10. un uz augšu.

Atalgojums tiks samazināts arī pašvaldības komisiju locekļiem (samazinot koeficientu no 0,9 līdz 0,81), komisiju priekšsēdētāju vietniekiem un komisiju sekretāriem, ja tie ir arī komisiju locekļi (samazinot koeficientu no 0,95 līdz 0,86), un komisiju priekšsēdētājiem (samazinot koeficientu no 1,00 līdz 0,9).

Atlīdzības noteikumi paredz darbinieku prēmēšanu pēc ikgadējās darba izpildes novērtēšanas tikai tad, ja budžetā ir pieejams finansējums. Tāpat netiks izmaksāts pabalsts, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, naudas balvas, kā arī tiks samazināts maksimālais piemaksu (par aizvietošanu, papildu darba veikšanu) apmērs no 30% līdz 5%.

Atlīdzības noteikumos tiks saglabāts Ministru kabineta noteikumos minētais nosacījums par speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu kompensēšanu reizi divos gados (50% apmērā, bet ne vairāk par 100 eiro) un pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (100 eiro apmērā).

Izmaiņas skars arī Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un vietnieku, deputātu darba samaksu un sociālās garantijas.

Līdz šim domes priekšsēdētāja mēnešalgu aprēķina, ņemot vērā Valsts kancelejas tīmekļvietnē publicēto nākamā gada bāzes mēnešalgas apmēru, tai piemērojot koeficientu 2,91. Tagad šo koeficientu plānots samazināt līdz 2,62. Savukārt priekšsēdētāja vietnieku mēnešalgas aprēķinā tiks samazināts koeficients 2,56 līdz 2,30. Koeficienti atalgojuma aprēķinam samazināsies arī komiteju priekšsēdētājiem (no 2,04 līdz 1,84), komiteju vietniekiem (no 1,52 līdz 1,37), deputātiem (no 1,2 līdz 1,08). Koeficientu pazemināšana atalgojumu samazinās par 10%.

Tāpat pašvaldības domes priekšsēdētājam un vietniekiem netiks izmaksāts pabalsts, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, un netiks apmaksāta pārejošas darba nespējas lapas 1. – 3. darba nespējas diena 80% apmērā no noteiktās vidējās izpeļņas.

Samazinājums skars arī pedagogus

Atalgojuma samazinājums 10% apmērā gaidāms arī izglītības iestāžu, tai skaitā arī profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, vadītājiem, pedagogiem un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Tiks noteikts vienots piemaksas apmērs izglītības iestāžu ārstniecības personām atbilstoši darba stāžam no 1% līdz 3% no noteiktās mēnešalgas.

Pašvaldības izstrādātajā rīcības plānā noteikts, ka pašvaldības darbinieku amata vietu skaits tiek samazināts par 25%, tas ir, par aptuveni 350 amatu vietām.

Tāpat šajā gadā tiks pārskatīts pilsētu un pagastu pārvalžu modelis, izveidojot pārvalžu apvienības un optimizējot to saimniecisko darbu, tiks izvērtēta bibliotēku un kultūras iestāžu darbība, savukārt Centrālajā pārvaldē tiks samazināts manuāli veicamais darbs, tā efektivizējot procesus.

Samazinās pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, sportam – uz pusi mazāk

Līdz šim Talsu novada pašvaldība ik gadu nodrošinājusi iedzīvotājiem iespēju piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu dažādām aktivitātēm: daudzdzīvokļu dzīvojamo pagalmu labiekārtošanai, vēsturisko ēku atjaunošanai, uzņēmējdarbības attīstīšanai, energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kultūras un tūrisma projektu idejām. Ir bijusi nodrošināta stipendiju piešķiršana jaunajiem speciālistiem pedagoģijā un ārstniecībā un līdz šim pašvaldība, papildu valsts apmaksātajām brīvpusdienām, nodrošināta pusdienu apmaksu 6 gadus veciem bērniem un 5. – 7. klašu skolēniem. Šajā gadā šie atbalsta mehānismi nebūs pieejami, papildu vēl par 10% tiks samazināti izdevumi dažādu kultūras pasākumu organizēšanai, arī atbalsts sporta pasākumiem no 66 000 eiro samazināts līdz 30 000 eiro.

Apvienotajā komitejas ārkārtas sēdē tika skatīts jautājums par ēdināšanas izmaksu segšanu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem. Komitejā atbalstīja priekšlikumu no 1. marta nesegt ēdināšanas izmaksas bērniem, kuri apgūst sešgadīgo apmācību, kā arī 5. – 7. klašu skolēniem. Pusdienu apmaksa tiks nodrošināta 1. – 4. klašu skolēniem, ko paredz valsts, kā arī tā tiek saglabāta bērniem, kuriem nepieciešama uztura korekcija, pamatojoties uz ārsta noteiktu diagnozi „smaga pārtikas nepanesība”, un bērniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas.

Lūgs valsts aizdevumu finanšu vadībai

Pēc sarunām ar Finanšu ministrijas ekspertiem, plānots, ka Talsu pamatskolas pārbūvei nepieciešamos 1 425 600 eiro pašvaldība ņems kā aizņēmumu no Valsts kases, tā samazinot finansiālo slogu uz pašvaldības pamata budžetu. Savukārt, lai samazinātu pieaugošo procentu maksājumu ietekmi, pašvaldība Valsts kasē lūgs veikt grozījumus noslēgtajos valsts aizdevuma līgumos, samazinot 2024. gadā plānotos pamatsummas maksājumus ne vairāk kā par aizdevuma procentu maksājuma pieaugumu, kas veidojas starp 2023. gada aizdevuma procentu kopsummu un 2024. gada aizdevuma procentu kopsummu, tas ir, 311 013,82 eiro.

Budžeta sabalansēšanai Talsu novada pašvaldība lūgs valsts aizdevumu finanšu vadībai 2 000 000 eiro apmērā, bet, lai tas tiktu piešķirts, pašvaldībai būs jāstrādā, stingri vadoties pēc izstrādātā rīcības plāna, kas ļaus šī gada laikā stabilizēt finanšu situāciju.

Tiks saglabāts atbalsts sociāli mazāk aizsargātākajām grupām

2024.gada budžetā iekļauts finansējums sociālā atbalsta nodrošināšanai sociāli mazaizsargātākajām iedzīvotāju grupām. Papildu valstī noteiktajiem atbalsta mehānismiem, attiecīgajai mērķgrupai tiks nodrošināti ģimeņu un bērnu attīstības centra «Brīnumiņš» pakalpojumi, bērna piedzimšanas pabalsts, pabalsts mājokļa vides pielāgošanas nodrošināšanai, politiski represētajām personām, 80 un vairāk gadu sasniegušām personām, ēdināšanas pabalsts daudzbērnu ģimenēm, pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm, pabalsts 50, 55, 60, 65, 70 un vairāk gadu laulības jubilejās, stipendijas skolēniem. Plānots, ka tiks saglabāts pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Kurus projektus īstenos?

2024.gadā finansējums tiks ieguldīts siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūvē un ielas seguma virskārtas atjaunošanā Dundagas ielā Talsos, publisko pasākumu vietas izveidē Pļavmuižā, dabaszinību kabineta ierīkošanā Talsu pamatskolā un pašas skolas atjaunošanā, Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvē, Talsu 2. vidusskolas metodiskā centra pārbūvē, Rojas ostas attīstībā, Sabiles kultūras nama pabeigšanā.

Šajā gadā tiks atvēlēts finansējums arī vairāku būvprojektu izstrādei. Par prioritāriem definēti Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes «Vīnodziņa»,  Pašvaldības policijas ēkas Daģu ielā, Talsu tirgus āra teritorijas, Talsu sporta nama energoefektivitātes paaugstināšanas, Talsu mākslas skolas pārbūves Lielajā ielā 27 un 25 Talsos būvprojekti.

Kāpēc budžetā tāds «robs»?

Pašvaldība skaidro, ka lai arī šogad ir palielinājušies plānotie ieņēmumi no vairākām budžeta ieņēmumu kategorijām (Iedzīvotāju ienākumu nodoklis, Nekustamā īpašuma nodoklis, nodokļi par precēm un pakalpojumiem, ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, nodevas, naudas sodi, sankcijas, ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas, atsavināšanas, iestādes kopējie ieņēmumi), tomēr ir samazinājušies valsts budžeta un no valsts budžeta finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu līdzekļu pārskaitījumi jeb transferti.

Savukārt izdevumu daļā, salīdzinot ar 2023. gadu, par 5 066 860 eiro ir palielinājušies atlīdzības izdevumi (kopējie atlīdzības izdevumi no 35 444 438 eiro 2023. gadā palielinājušies līdz 40 511 307 eiro 2024. gadā). Tas saistīts ar vairākiem faktoriem: 2023. gadā apstiprināts pašvaldības darbinieku Atalgojuma nolikums, kas paredzēja darbinieku atalgojuma pieaugumu; palielinājies pašvaldībā strādājošo skaits (no 2281 personām (iekļaujot arī domes deputātus) 2022. gadā līdz 2388 personām (iekļaujot arī domes deputātus) 2024. gadā); pieaugusi minimālā alga līdz 700 eiro (no 620 eiro 2023. gadā līdz 700 eiro 2024. gadā).

Pašvaldība, realizējot finansiāli lielus attīstības projektus, līdz 2023. gada beigām paredzētajā apjomā neapguva pieejamo publisko finansējumu. Tas nozīmē, ka neapgūtie līdzekļi ir jāiekļauj šī gada pašvaldības budžetā. Šim mērķim kopējais nepieciešamais finansējums ir 2 371 837 eiro, un tas vajadzīgs, lai pabeigtu iesāktos projektus 2024. gadā: Sabiles kultūras nama atjaunošanu, Talsu pamatskolas dabaszinību kabineta aprīkojumam un pašas skolas pārbūvei, Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvei.

Procentu maksājumi, kas pašvaldībai jāsedz par aizdevumiem dažādu attīstības projektu īstenošanai, pieauguši no 485 000 eiro 2023. gadā līdz 882 998 eiro 2024. gadā. Šogad par 330 801 eiro pieaudzis arī nepieciešamais finansējums sociālajam atbalstam, vēsta informācija pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē.

Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžets pašvaldības domes sēdē tiks skatīts 21. februārī.